ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Стипендии Президента РФ удостоился специалист 5 года обучения Факультета естественных наук кафедры ХТТ Алексей Федоров.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/sem-studentov-i-aspirantov-ngu-byli-udostoeny-stipendii-prezidenta-i-pravitelstva-rossiyskoy-federats/